Regulamin | BazakBal | Nowy wymiar sztuki | 100% produkt polski
FACEBOOK

0

  • Brak produktów w koszyku.
header

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAZAKBAL.COM

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Bazakbal Krzysztof Wojtiuk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mickiewicza 65, 51-684, NIP: 7541056814, telefon: +48606657585,
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce dostawy/płatności.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
posiadanie dostępu do Internetu; posiadanie adresu e-mail; zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej; akceptacja plików cookies.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§2
Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Bazakbal Krzysztof Wojtiuk z siedzibą w Wrocławiu, ul. Mickiewicza 65, 51-684, NIP: 7541056814.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo
do ich aktualizacji i poprawiania. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji
sprzedaży towaru,
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym
Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania
danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla
zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez
Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a) Firmie kurierskiej UPS
b) Firmie InPost Paczkomaty
c) Pośrednikowi płatności Przelewy24

d) Pośrednikowi płatności Paynow

 

§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
Klient składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór wariantów znajdującego się na Stronie produktowej oraz dodanie „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych + czas dostawy.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
e) Dane adresowe do wysyłki
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą pozytywnej weryfikacji płatności.
5. Ze względu na ustawienia monitora, odcienie kolorów na gotowym produkcie mogą różnić się od kolorów przedstawionych na stronach portalu.

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce dostawy/płatności.
2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3 Ceny przesyłek określone są w zakładce dostawy/płatności.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomaty lub firmy kurierskiej UPS) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

§6
Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien poinformować o tym fakcie korespondencyjnie na adres e-mail (sklep@bazakbal.com) oraz wypełnić formularz zwrotu/reklamacji.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów, proporcji), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktu, uszkodzenia mechaniczne, wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Bazakbal, ul. Mickiewicza 65, 51-684 Wrocław. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Reklamacje Regulaminu.
10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając formularz zwrotu/reklamacji na adres e-mail: sklep@bazakbal.com
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (przesyłka). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkcie 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sklep. Sklep zobowią̨zuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podają̨c przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraż̇a zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili moż̇liwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

§9
Własność intelektualna

Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów).

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.