REGULAMIN KONKURSU Ubierz się w sztukę BazakBal | BazakBal | Nowy wymiar sztuki | 100% produkt polski
FACEBOOK

0

  • Brak produktów w koszyku.
  /  REGULAMIN KONKURSU Ubierz się w sztukę BazakBal

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu  (zwanym dalej “Konkursem”), jest BazakBal z siedzibą przy ul. Czesława Klimasa 6, 50-515 Wrocław (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisów.
5. Konkurs jest prowadzony na profilu Przyjaciela BazakBal @anna_samusionek
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje jury konkursowe.

§ 2. CEL KONKURSU

Celem organizowanego Konkursu jest propagowanie szeroko rozumianej tematyki sztuki i mody.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Instagram, którzy umieszczą odpowiedź na pytanie konkursowe, w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu @anna_samusionek
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b.  wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
d. jest osobą pełnoletnią
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie najbliższych rodzin wskazanych wyżej osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice).

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury konkursowe.
2. Konkurs trwa w dn. 13-14.12.2021 i polega na dodaniu jednego komentarza – odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. Aby przystąpić do Konkursu należy:
– Mieć aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram
– Zapoznać się z Regulaminem Konkursu
– Udzielić w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
5. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź Konkursową, w razie przesłania większej ilości- będzie brany pod uwagę komentarz dodany jako pierwszy.

§ 5. NAGRODA

1. Przewidziany przez Organizatora rodzaj nagród to: t-shirt z wybranym przez Zwycięzcę dziełem artysty BazakBal, z oferty dostępnej na stronie www.bazakbal.com
2. Jury wyłoni dwóch Zwycięzców.
3. Nagrody zostaną wysłane (na koszt Organizatora) pod wskazany przez Zwycięzców adres. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od umieszczenia informacji na Instagramie lub nie podania adresu do wysyłki tej nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4 Regulaminu.
5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator i jury konkursowe (w składzie: dwóch reprezentantów BazakBal i Anna Samusionek), kierując się subiektywnym odczuciem.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu – w oznaczeniu w poście na Instagramie oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w dn. 15.12.2021 r.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w 1 ustępie Postanowień Ogólnych, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem  mailowo: sklep@bazakbal.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego.
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres do wysyłki nagrody.
6. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji Uczestnika oraz pełny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana na adres: sklep@bazakbal.com
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursów – w terminie 13-14.12.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie Organizatora: https://bazakbal.com/ubierzsiewsztuke
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bez podania przyczyny. W przypadku wcześniejszego zakończenia Konkursu, Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie na profilu @anna_samusionek oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://bazakbal.com/
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do wartości nagród w Konkursie.
7. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.